تحقیقات جدید نشان می دهد که
کاردیف ارزان ترین شهر بریتانیا برای زندگی دانشجویان است.
دانشجویان در کاردیف و ابردین بیشتر درآمد خود را از کار پاره وقت کسب می کنند.در حالی که دانشجویان در Durham بیشتر درآمد خود را از والدین خود کسب می کنند.

برگرفته از سایت رسمی:

Www.TimesHigherEducation.com