مدر سه ی تابستانی چین

مدرسه ی بین المللی اروپایی چینی از همکاری چندین دانشگاه شکل گرفته است:
دانشگاه فودان
دانشگاه پکن
دانشگاه اوتریک
و از دانشگاههای آلمان و ایتالیا
برنامه های مدرسه ی تابستانی بین المللی اروپایی چینی بدین شرح می باشد:
اقتصاد و کسب و کار
امور بین الملل و …..

در این برنامه ها شما با دیدگاه های جهانی در این زمینه ها آشنا می شوید.
مطالعه ی شما با تیم بین المللی خواهد بود.
*هماهنگی تئوری با عمل
*دیدن شهر های جالب چین و اروپا

برگرفته از سایت رسمی :

http://www.chinaeuropesummerschool.com/